За Фондация "Трансформа"

Фондация за психично здраве и социална реализация "Трансформа" е регистрирана през 2012 година. Екипът се състои от 4 човека. Дейността на Организацията е насочена към развитие на социалната сфера в България.

Мисията на Фондацията е да оказва подкрепа на хора, изпитващи затруднения в социалната си реализация. Визията на организацията е свързана с предоставянето и осигуряването на достъп до адекватни социални услуги и политики за уязвими хора.

Интернет страницата ще отразява процеса и напредъка на Фондацията към осъществяването на нейните цели и визия.

Дейности

За осъществяване на своите цели, Фондацията развива следните дейности, съставляващи основен предмет на дейност на Фондацията:

 1. Популяризира идеите и целите на фондацията;
 2. Подкрепя и извършва изследвания и проекти (собствени и подпомагане на такива сродни на други организации) в областта на интерес на Фондацията; публикува резултатите и ги предоставя на заинтересованите лица, организации, групи и общности, на институции и неправителствени организации.
 3. Извършва психо-социални дейности, следвайки принципите на правителствените нормативни актове.
 4. Осъществява консултантска, обучителна и терапевтична дейност за индивиди, групи, организации, общности и семейства;
 5. Прави публикации в областта на своята дейност. Събира, разпространява и популяризира знания и информация.
 6. Развива програми за предоставяне на грижи и услуги, работи в сътрудничество със служби от всички сфери.
 7. Установява контакти и сътрудничество с организации в страната и чужбина, осъществяващи сходна дейност.

Развива и други дейности незабранени със закон, свързани с целите на Фондацията.

Цели

Фондацията се учредява с цел да:  

 1.  осигури защитена среда и да създаде условия за развитие на гражданско общество и социална интеграция на хора в нужда;
 2.  развива и прилага социални и психично-здравни политики;
 3.  работи за развиване и предоставяне на услуги за подкрепа на лица с психични разстройства и/или интелектуални затруднения, както и на деца в риск и техните семейства;
 4.  защитава човешките права;
 5.  повишава знанията в горните области както на хората от целевите групи, така и на професионалистите, работещи с тях;
 6.  извършва изследователска работа, свързана с положението на хората в неравностойно положение;
 7.  разпространява информация за добри практики и политики; 
 8. повишава благосъстоянието на хората в нужда;
 9.  подпомага и предлага инициативи, които биха подпомогнали самостоятелния начин на живот на хората от целевите групи;
 10.  работи за утвърждаване на модела на подкрепено вземане на решения.